Kategorie

Strona główna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

WWW.BETTSO.PL

 

„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep www.bettso.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.     Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług
świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.bettso.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie
usług drogą elektroniczną.

3.     Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.bettso.pl zobowiązany jest do
przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.    Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.       FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.bettso.pl umożliwiający utworzenie Konta.

2.       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.bettso.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

3.       KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.       KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
 lub zawodową.

5.       KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są
 dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6.       NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail
 bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

7.       PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.       REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

9.       SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.bettso.pl.

10.   SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Justyna Bakalarz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Bettso Meble Justyna Bakalarz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zygmunta Krasińskiego 19/26, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931597268, REGON: 367562759, adres poczty    elektronicznej (e-mail): sklep@bettso.pl, numer telefonu: +48 507 777 571.

11.   SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.

12.   UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13.   USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14.   USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.   ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.       Sklep www.bettso.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski, wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2.       Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.       Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie,
 składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.       Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie
 od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.       Zamówienia można składać:

6.1.    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.bettso.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

6.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bettso.pl,

6.3.    telefonicznie pod numerem telefonu: 507 777 571.

7.       W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
 składania Zamówienia.

9.       Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 7 do 17 w dni robocze oraz od 7 do 15 w soboty. Zamówienia złożone w
 dni robocze po godz. 17, w soboty, niedziele oraz święta, będą    rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 

10.      Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się
         zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.       Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie
 Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4.       Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

4.2.    formularz odstąpienia od umowy,

4.3.    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5.       Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6.       Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.       Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.    płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

1.3.    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Przelewy24

1.4.    płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

1.5.  płatność ratalna za pośrednictwem i-Raty

2.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 48 1050 1562 1000 0092 4309 3797
 (ING Bank Śląski S.A.) Bettso Meble Justyna Bakalarz, ul. Zygmunta Krasińskiego 19/26, 37-600 Lubaczów,  NIP: 7931597268. W tytule przelewu należy
 wpisać "Zamówienie nr........"

3.       W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.       W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.
 Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

5.       Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że
 Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.       W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.       Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy
 zakupionego Produktu.

2.       Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.    Czas kompletowania Produktu wynosi do 30 dni roboczych.

2.2.    Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 5 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze
 z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.       Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy.

4.       Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

5.    Dostawa towarów ograniczone jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 

 

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

1.4.    Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne,
 są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

2.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej
 na adres: sklep@bettso.pl lub pisemnie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 19/26, 37-600 Lubaczów.

2.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
 reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą
 rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres oddziału sklepu: Warszawska 32, 63-600 Kępno.

2.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.6.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu
 na wolny od wad.

2.7.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Warunki odstąpienia

 

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.    zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.    prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.    korzystanie z Newslettera,

1.4.    korzystanie z Systemu Opinii.

2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu
 i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.       Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony
 i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
 zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.    komputer z dostępem do Internetu,

3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.    przeglądarka internetowa,

3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
 osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.       Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.       Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty
 elektronicznej na adres: sklep@bettso.pl.

2.       W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
 wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.       Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez
 Usługobiorcę sposób.

 

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia
 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bettso.pl.

1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku,
 gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do
 zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
 woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.       Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bettso.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3
 oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Justyny Bakalarz wykonującej działalność gospodarczą pod
 firmą Bettso Meble Justyna Bakalarz, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Zygmunta Krasińskiego 19/26, 37-600 Lubaczów,
 NIP: 7931597268, REGON: 367562759. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia
 jakiejkolwiek zawartości strony www.bettso.pl, bez zgody Usługodawcy.

2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz
 zawartość strony www.bettso.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz
 karną.

3.       Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.bettso.pl należą do ich
 właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia
 prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.bettso.pl użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.       W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie
 mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.       Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją
 polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe,
 lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego
 paragrafu.

4.       Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom
 właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze
 względu na siedzibę Usługodawcy.

5.       Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po
 zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać
 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy
 Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
 może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
 należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.   Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).